České
feráty
Redakce
Předplatné
Inzerce
Archiv
čísel
Kempy
a kurzy
Mezinár.
festival
alpinismu
ALPEN-
VEREIN.CZ

Chaty sekce Austria a klimatická neutralita

Sekce Alpenverein Austria se aktivně zasazuje o zachování horských chat a chodníků. Plně se hlásí k odpovědnosti za provoz a údržbu svých 20 chat v alpských oblastech. Podstatné je, že chaty jsou provozovány v souladu s kritérii deklarovanými v Pečeti kvality životního prostředí.

Text: Harald Herzog, foto: sekce Alpenverein Austria, překlad: Ladislav Jirásko


Pečeť kvality životního prostředí

Ocenění Pečeť kvality životního prostředí vyhlásily a od konce 90. let společně udělují Jihotyrolský alpský svaz (AVS), Německý Alpenverein (DAV) a Rakouský Alpenverein (ÖAV). Pečeť, kterou získávají majitelé horských chat a chataři, dokumentuje úsilí o zajištění ochrany životního prostředí. Mezi hlavní pilíře projektu patří využívání obnovitelných zdrojů jako je fotovoltaika, vodní a větrná energie, solární tepelná energie, vytápění peletami či dřevem, ale také nabídky z oblasti moderních technologií. To vede ke snižování emisí a zejména v posledních 20 letech lze při rozvoji turistiky a cestovního ruchu považovat tuto strategii za úspěšnou. Zatímco mnohé aktivity z oblasti turistiky se snaží prosazovat nové trendy trávení volného času, místní skupiny a sekce Alpenvereinu poskytují solidní nabídku programů bez inscenovaných novinek. Tato koncepce znamená pro návštěvníky menší stres a zároveň nižší riziko ohrožení životního prostředí. Dnes ale musíme jít ještě o krok dál, říká Friedrich Macher, prezident sekce Austria: „Alpenverein se musí vypořádat s rozporem mezi vysokou návštěvností v horách a ochranou životního prostředí.“


Cíl našeho chování

V roce 2001 zahájila sekce Austria pod vedením Fritze Machera strategický projekt Pečeť kvality životního prostředí. První chatou s ekologickým provozem, která získala Pečeť byla Neue Porzehütte. Až v roce 2012 byla na valné hromadě Rakouského Alpenvereinu tato ocenění udělena dalším šesti chatám sekce Austria a v následujících letech získaly ocenění i všechny její další chaty.

Je nutné přiznat, že zajištění ekologického provozu vyžaduje pro každou chatu investice ve výši cca 700 tis. eur. Jednotlivé projekty je možné realizovat pouze při dobré koncepční činnosti. Strategie sekce Austria byla pojmenována „Sen“ a je nastavena na deset let. Jedná se o základní dokument, na němž se opakovaně shodlo představenstvo celé sekce. Cílovým rokem projektu je rok 2030. A výsledkem jsou pozitivní data, přičemž výstupy projektu „Sen“ se liší od některých krátkodobých podnikatelských záměrů, u kterých je kladen důraz na maximalizaci zisku. Strategie „Sen“ propojuje téma ochrany životního prostředí ve všech jeho aspektech.


Nic není snadné

„Zapojit do tohoto konceptu správce chat bylo před 20 lety obtížné,“ říká Fritz Macher. „Z obchodního vztahu mezi spolkem, tj. sekcí a nájemcem se ale nakonec stal vztah partnerský, a to zejména pokud jde o problematiku ochrany životního prostředí. Ekologická opatření byla výhodná i pro chataře. Kdo by nechtěl solární energii zdarma namísto drahé nafty za vlastní výdaje. Bezprostřednost investic a jejich přínos činí ochranu životního prostředí viditelnou a hmatatelnou. Ropa se již nespaluje hlučně a nezapáchá v bezprostřední blízkosti chaty. Elektřina se dle potřeby získává z panelů na střeše, přičemž sluneční paprsky vždycky patřily k horám“.

V zásadě se z chatařů stali partneři sekce, kteří táhnou za stejný provaz. Ne všechny požadavky v Pečeti kvality životního prostředí byly ale vždycky přínosné, některé vedly k vícepracím. Na pravidelných schůzkách si všichni vzájemně naslouchali a naslouchají. Setkávání z očí do očí je přitom zásadní. Při diskuzích se probírají problémová témata a hledají se vhodná řešení. Např. funkčnost počítačových a sociálních sítí, požadavky a přání nových návštěvníků, zkušenosti s rezervačním systémem. Rozebírají se aktuální výzvy, které se týkají i okolí chat či přístupových údolí.

Z celkem 225 chat, které jsou ve vlastnictví Rakouského Alpenvereinu, je 20 v majetku sekce Austria. Osmnáct z nich je obhospodařovaných, tzn. že mají svého chataře. A z těchto 18 chat již 17 získalo Pečeť kvality životního prostředí. Na Sonnschienhütte v horské oblasti Hochschwab bylo v roce 2023 uvedeno do provozu zařízení na elektrolýzu vodíku, které zajišťuje výrobu energie. O Pečeť pro tuto chatu se požádalo v tomto roce 2024. V rámci obnovení certifikace všech chat budou stanoveny nové podmínky pro vyhodnocení kvality životního prostředí. Tím bude naplněn cíl klimatické neutrality, který si v rámci své strategie stanovil celý Alpenverein.

Je třeba uvést, že největší příčinou nárůstu CO2 se ukázala být rostoucí návštěvnost hor. Platí, že nejvýznamnějším turistickým partnerem pro horské oblasti je Alpenverein, který ale svým zaměřením na rozvoj cestovního ruchu zároveň oslabuje to, co se snaží chránit. A to se musí změnit. Již dnes někteří turisté využívají např. pohodlnější a ekologičtější hromadnou dopravu. Aby došlo ke změně, je třeba v oblasti informovanosti návštěvníků ještě hodně udělat. Přelomový může být i vzor sekce Mnichov Oberland, která nabízí pro cestu do hor vlastní autobusy. Ty jsou nyní postupně převáděny na linkový provoz. Myšlenka to není nová. Připomeňme, že v polovině minulého století vyjížděl z vídeňského náměstí Schwedenplatz o víkendech do oblasti Schneeberg tzv. Schneebergbus.


Vyplatí se to?

Z ekonomického hlediska se sekcím Alpenvereinu vlastnícím horské chaty osvědčil následující model: Členové zaplacením členského příspěvku vyjadřují kromě jiného i ochotu finančně podporovat společné cíle spolku. Sekce prostředky investují do údržby a infrastruktury, tj. do chat, cest či lezeckých zařízení. Při současném stupni využití kapacit nelze od horských chat či sportovních podniků v oblasti turistiky a horolezectví očekávat, že by měly veškeré výdaje okamžitě pokryty. Při dobrém hospodaření však členské příspěvky tvoří významnou část příjmů na tyto investice.

Loajalita členů v době, kdy materiální výhody mají přednost před myšlenkovými postoji, je významná. Platí rovněž, že výnosy z pronájmu chat musí být použity k jejich údržbě a že výše nájemného se odvíjí od lokality, kde se chaty nacházejí. Některé z nich byly v průběhu let rozšířeny, některé, jako např. E. T. Compton Hütte nebo Guttenberghaus, stojí beze změn ve své původní podobě již 100 let. A pokud výsledek celého procesu bude „zelená nula“, tj. chata nepoškozuje své okolí, bude cíl snažení Alpenvereinu naplněn.


Seethalerhütte – Dachstein, foto: Herbert Raffalt


Ybbstalerhütte – Ybbstálské Alpy, foto: Marie-Luise Eckelsberger


Porzehütte – Karnské Alpy, foto: Peter Auer


Edelrautehütte – Rottenmannské a Wölzské Taury, foto: Karin Elixhauser


Adamekhütte – Dachstein, foto: sekce Austria